Exness yza çekildi - Exness Turkmenistan - Exness Türkmenistan

Exness-den pul nädip çykarmaly
“Exness” -de, çalt çykarmak we saýlamak üçin köp sanly töleg ulgamyny hödürlemegi maksat edinýäris. Biziň artykmaçlygymyz, dynç günleri we dynç alyş günlerini goşmak bilen, islendik günüň islendik wagty serişdeleri alyp bilersiňiz.

Exness-de pul çykarmak barada bilmeli zatlaryňyz:


Yza çekmek düzgünleri

Pul serişdeleri islendik gün, islän wagtyňyz puluňyza gije-gündiziň dowamynda girip biler. Şahsy sebitiňiziň yzyna almak bölüminde hasabyňyzdan serişdeleri alyp bilersiňiz. Geçirişiň ýagdaýyny Transaksiýa taryhy boýunça islän wagtyňyz barlap bilersiňiz.

Şeýle-de bolsa, serişdeleri yzyna almagyň bu umumy düzgünlerinden habardar boluň:

 • Islän wagtyňyz yzyna alyp boljak mukdar, söwda hasabyňyzyň Şahsy meýdançada görkezilen mugt marjasyna deňdir .
 • Çekiş, şol bir töleg ulgamy, şol bir hasap we goýum üçin ulanylýan walýuta bilen amala aşyrylmalydyr . Hasabyňyza pul goýmak üçin birnäçe dürli töleg usullaryny ulanan bolsaňyz, şol töleg ulgamlaryna goýumlar bilen deň mukdarda pul tölenmeli. Aýratyn ýagdaýlarda, hasap tassyklamasyna garaşylýan we töleg hünärmenlerimiziň berk maslahaty bilen bu düzgün ýatyrylyp bilner.
 • Söwda hasabyndan haýsydyr bir girdeji alynmazdan ozal, bank kartyňyzy ýa-da Bitcoin ulanyp, şol söwda hasabyna goýlan doly mukdar yzyna gaýtaryş haýyşy diýlip atlandyrylýan amalda doly yzyna alynmalydyr.
 • Çekişler töleg ulgamynyň ileri tutulýan ugurlaryna eýermelidir ; geleşik wagtyny optimizirlemek üçin bu tertipdäki serişdeleri alyň (ilki bilen bank kartyny yzyna gaýtarmak haýyşy, soň bitcoin yzyna gaýtaryş haýyşy, bank kartoçkasyndan girdeji almak, soň başga zat). Bu makalanyň ahyrynda bu ulgam hakda has giňişleýin maglumat.


Bu umumy düzgünler gaty möhümdir, şonuň üçin olaryň hemmesiniň bilelikde işleýändigine düşünmek üçin bir mysal getirdik:

Jemi 1 000 ABŞ dollaryny hasabyňyza, 700 dollar bank kartoçkasy we Neteller bilen 300 ABŞ dollary goýduňyz. Şeýle bolansoň, bank kartoçkasy bilen umumy pul mukdarynyň 70% -ini we 30% -ini Neteller arkaly yzyna almaga rugsat berilýär.


500 ABŞ dollary gazandyňyz we girdeji goşmak bilen hemme zady yzyna almak isleýärsiňiz:

 • Söwda hasabyňyz, ilkinji goýumyňyzyň we soňraky girdejiňiziň umumy mukdaryny 1 500 ABŞ dollary aralygynda erkin margin bilen alýar.
 • Ilki bilen töleg ulgamynyň ileri tutulmagy bilen yzyna gaýtarmak islegleriňizi etmeli bolarsyňyz; ýagny 700 dollar (70%) ilki bank kartaňyza gaýtaryldy.
 • Diňe yzyna gaýtarmak haýyşlary ýerine ýetirilenden soň, bank kartoçkasyna şol bir mukdarda girdeji gazanyp bilersiňiz; Bank kartaňyzdan 350 dollar girdeji (70%).
 • Töleg ileri tutulýan ulgamyň maksady, Exness-iň pul ýuwmaklygy we potensial galplyklary gadagan edýän maliýe kadalaryna eýermegini üpjün etmek, bu kadadan çykma bolmazdan möhüm düzgüne öwrülýär.


Pullary nädip yzyna almaly


Bank kartoçkasy

Aşakdaky bank kartlarynyň kabul edilendigini ýadyňyzdan çykarmaň:

 • VISA we VISA Elektron
 • Mastercard
 • Maestro ussady
 • JCB (Japanaponiýa karz býurosy) *

* JCB kartoçkasy Japanaponiýada kabul edilen ýeke-täk bank kartasydyr; beýleki bank kartlaryny ulanyp bolmaýar.

* Yzyna gaýtaryp bermek üçin iň az pul web we ykjam platformalar üçin 0 ABŞ dollary, Sosial söwda programmasy üçin 1 ABŞ dollary.

** Peýdany yzyna almak üçin iň az pul web we ykjam platformalar üçin 3 ABŞ dollary, Sosial söwda programmasy üçin 6 ABŞ dollary.


Bank kartaňyza alyp boljak iň az mukdar web we iş stoly PA üçin 3 ABŞ dollary ýa-da Sosial Söwda programmasy üçin 6 ABŞ dollary, iň köp girdeji almak her amal üçin 10 000 ABŞ dollary. 1. Şahsy meýdanyňyzyň yzyna alynýan ýerinde Bank kartasyny

saýlaň . 2. Anketany dolduryň, şol sanda:
Exness-den pul nädip çykarmaly

a. Açylýan ýerden bank kartasyny saýlaň.
b. Çykmak üçin söwda hasabyny saýlaň.
c. Hasabyňyzyň pulundaky puluňyzy giriziň.

Dowam et düwmesine basyň .
Exness-den pul nädip çykarmaly
3. Geleşigiň gysgaça mazmuny görkeziler; Dowam etmek üçin tassyklamak düwmesine basyň .
Exness-den pul nädip çykarmaly
4. E-poçta ýa-da SMS arkaly iberilen tassyklama koduny giriziň (Şahsy sebitiňiziň howpsuzlyk görnüşine baglylykda), soňra tassyklamak düwmesine basyň .
Exness-den pul nädip çykarmaly
5. Habar haýyşyň doludygyny tassyklar.

Bank kartyňyzyň möhleti gutaran bolsa

, bank kartyňyzyň möhleti gutarandan we bank şol bir bank hasaby bilen baglanyşykly täze kartoçkany çykaranda, yzyna gaýtarmak prosesi gönümel. Yzyňyza gaýtaryp bermek haýyşyny adaty görnüşde iberip bilersiňiz:
 1. Şahsy sebitiňizdäki pul serişdelerine gidiň we Bank kartasyny saýlaň.
 2. Möhleti geçen bank kartoçkasy bilen baglanyşykly amallary saýlaň.
 3. Yza çekmek prosesini dowam etdiriň.

Şeýle-de bolsa, hasabyňyz ýapylanlygy sebäpli möhleti geçen kartoçka bank hasaby bilen baglanyşykly däl bolsa, Goldaw toparyna ýüz tutuň we bu barada subutnama bermeli. Soňra başga bir elektron töleg ulgamynda yzyna gaýtarylmagyny talap etmek üçin näme etmelidigiňizi habar bereris.


Bank kartyňyz ýitirilen ýa-da ogurlanan bolsa

, kartyňyz ýitirilen ýa-da ogurlanan bolsa we yzyna almak üçin ulanyp bolmaýan bolsa, ýitirilen / ogurlanan kartyňyzyň ýagdaýlary barada subutnama bilen Goldaw toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris. Soňra zerur hasap barlagy kanagatlanarly ýerine ýetirilen bolsa, puluňyzy çykarmakda size kömek edip bileris.

Elektron töleg ulgamlary (EPS)

1. Skrill ýaly Şahsy meýdançanyňyzy yzyna almak bölüminden ulanmak isleýän tölegiňizi saýlaň . 2. Pul serişdesini yzyna almak isleýän söwda hasabyňyzy saýlaň we Skrill hasaby e-poçtaňyzy giriziň; söwda hasaby walýutasyndaky puluň mukdaryny görkeziň. Dowam et düwmesine basyň . 3. Geleşigiň gysgaça mazmuny görkeziler. Şahsy sebitiňiziň howpsuzlyk görnüşine baglylykda e-poçta ýa-da SMS arkaly iberilen tassyklama koduny giriziň. Tassyklamak düwmesine basyň . 4. Gutlaýarys, çykaryşyňyz indi gaýtadan işlenip başlar.
Exness-den pul nädip çykarmaly

Exness-den pul nädip çykarmaly

Exness-den pul nädip çykarmaly

Bellik: Skrill hasabyňyz petiklenen bolsa, söhbet arkaly habarlaşyň ýa-da hasabyň belli bir möhletde petiklenendigini subut edip, [email protected] adresine e-poçta iberiň. Maliýe bölümimiz size çözgüt tapar.

Bitcoin (BTC) - Tether (USDT)

Söwda hasabyňyzdan serişdeleri çykarmak üçin:

1. Şahsy sebitiňizdäki yzyna almak bölümine giriň we Bitcoin (BTC) düwmesine basyň .
Exness-den pul nädip çykarmaly
2. Daşarky Bitcoin gapjyk salgysyny bermegiňiz soralar (bu siziň şahsy Bitcoin gapjygyňyz). Şahsy Bitcoin gapjygyňyzda görkezilen daşarky gapjyk adresiňizi tapyň we bu adresi göçüriň.

3. Daşarky gapjyk salgysyny we yzyna almak isleýän mukdaryňyzy giriziň, Dowam et düwmesine basyň .

Bu takyklygy üpjün etmek üçin seresap boluň ýa-da serişdeleri ýitirip, öwezini dolup bolmaýar we puluň mukdary.

Exness-den pul nädip çykarmaly
4. Tassyklama ekrany, yzyna almak üçin ähli tölegleri goşmak bilen, yzyna almagyň ähli jikme-jikliklerini görkezer; razy bolsaňyz, tassyklamak düwmesine basyň.

5. Barlag habary Exness hasabyňyzyň howpsuzlyk görnüşine iberiler; tassyklama koduny giriziň we tassyklamak düwmesine basyň.

6. Iň soňky tassyklama habary, yzyna almagyň doly we gaýtadan işlenýändigini habar berer.

Biriniň ýerine iki sany çykarmak amalyna serediň?

Öňden bilşiňiz ýaly, Bitcoin üçin pul yzyna gaýtarmak görnüşinde işleýär (bank kartoçkalaryna meňzeýär). Şol sebäpden, yzyna gaýtarylmadyk goýumlardan has köp mukdarda pul alanyňyzda ulgam içerki amallary yzyna gaýtarmak we girdeji almak ýaly bölýär. Bu biriniň ýerine iki geleşigi görmegiňiziň sebäbi.

Mysal üçin, 4 BTC goýýarsyňyz we söwdadan 1 BTC girdeji gazanarsyňyz diýiň, jemi 5 BTC berýär. 5 BTC-ni yzyna alsaňyz, iki amal görersiňiz - biri 4 BTC mukdaryna (goýumyňyzy yzyna gaýtarmak), beýlekisi 1 BTC (girdeji).

Bank geçirimleri

Söwda hasabyňyzdan serişdeleri çykarmak üçin: 1. Şahsy sebitiňiziň yzyna almak bölüminde Bank geçirimini

saýlaň . 2. Pul serişdesini çykarmak isleýän söwda hasabyňyzy saýlaň we hasabyňyzyň walýutasyndaky pul mukdaryny görkeziň. Dowam et düwmesine basyň . 3. Geleşigiň gysgaça mazmuny görkeziler. Şahsy sebitiňiziň howpsuzlyk görnüşine baglylykda e-poçta ýa-da SMS arkaly iberilen tassyklama koduny giriziň. Tassyklamak düwmesine basyň . 4. Indiki sahypada käbir maglumatlary saýlamaly / bermeli, şol sanda:
Exness-den pul nädip çykarmaly

Exness-den pul nädip çykarmaly

Exness-den pul nädip çykarmaly

a. Bankyň ady
b. Bank hasabynyň görnüşi
c. Bank hasaby belgisi

Exness-den pul nädip çykarmaly

5. Maglumat girizilenden soň tassyklamak düwmesine basyň.

6. Ekranyň yzyna çekilendigini tassyklar.

Sim geçirijileri

1. Şahsy sebitiňiziň yzyna almak bölüminde sim geçirişini (ClearBank arkaly) saýlaň . 2. Pul serişdesini almak isleýän söwda hasabyňyzy saýlaň, puluňyzy we çykaryş mukdaryny saýlaň. Dowam et düwmesine basyň . 3. Geleşigiň gysgaça mazmuny görkeziler. Şahsy sebitiňiziň howpsuzlyk görnüşine baglylykda e-poçta ýa-da SMS arkaly iberilen tassyklama koduny giriziň. Tassyklamak düwmesine basyň . 4. Berlen blankany, bank hasabynyň jikme-jikliklerini we alyjynyň şahsy maglumatlaryny goşmak bilen dolduryň; her meýdanyň doldurylandygyny anyklaň, soňra tassyklamak düwmesine basyň .
Exness-den pul nädip çykarmaly

Exness-den pul nädip çykarmaly
5. Ahyrky ekran, yzyna almak çäresiniň gutarandygyny we serişdeleri gaýtadan işlenenden soň bank hasabyňyzda görkezjekdigini tassyklar.


Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)


Çekiş tölegleri

Çekilende hiç hili töleg alynmaýar, ýöne käbir töleg ulgamlary amal tölegini töläp biler. Goýumlar üçin ulanmak kararyna gelmezden ozal töleg ulgamyňyz üçin islendik töleglerden habarly bolmak iň gowusydyr.


Yza çekmegiň wagty

Elektron töleg ulgamlary (EPS) tarapyndan alynýan pullaryň köpüsi dessine ýerine ýetirilýär, geleşigiň el bilen işlemezden birnäçe sekundyň içinde (iň köp 24 sagada çenli) gözden geçirilýändigini aňladýar. Gaýtadan işlemegiň wagty ulanylýan usula görä üýtgäp biler, ortaça gaýtadan işlemek adatça garaşylýan wagtyň dowamlylygy bilen bolup biler, ýöne aşakda görkezilen iň ýokary uzynlygy alyp bolar (mysal üçin x sagat / güne çenli).

Görkezilen çekiş wagty geçen bolsa, näsazlyklary düzetmäge kömek edip bileris diýip, Exness goldaw toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.


Töleg ulgamynyň ileri tutulmagy

Geleşikleriňiziň öz wagtynda görkezilmegini üpjün etmek üçin, netijeli hyzmat bermek we maliýe düzgünlerini berjaý etmek üçin töleg ulgamynyň ileri tutulýan ýerine üns beriň. Diýmek, sanalan töleg usullary arkaly yzyna almak bu ileri tutulýan ugurda edilmelidir:
 1. Bank kartyny yzyna gaýtarmak
 2. Bitcoin yzyna gaýtarmak
 3. Girdejini yzyna almak, goýuma boýun bolmak we yzyna almak gatnaşygy öň düşündirilipdi.
Töleg ulgamynyň ileri tutulmagy, diňe bir söwda hasaby däl-de, tutuş Şahsy Sebitiňize esaslanýar; hasaplary islendik söwda hasabyndan alyp bolýar.

Merhemet döwri we yzyna almak

Graceeňillikli döwürde näçe serişdäni yzyna alyp ýa-da geçirip boljakdygyny çäklendirmeýär. Emma bu töleg usullaryny ulanyp, pul alyp bolmaýar:
 • Bank kartlary
 • Kripto gapjyklar
 • Ajaýyp pul
Hasap petiklenenden soňam (ýeňillik möhleti gutaranda) yzyna almagy dowam etdirip bilersiňiz, ýöne ýeňillik möhleti gutarandan soň içerki geçirimler amala aşyrylyp bilinmez.

Pul goýumy üçin ulanylýan töleg ulgamy ýok bolsa näme etmeli?

Depozit üçin ulanylýan töleg ulgamy çykarylanda elýeterli däl bolsa, alternatiwa üçin söhbetdeşlik, e-poçta ýa-da jaň arkaly Goldaw toparymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris. Size kömek etmäge şat bolarys.

Üns beriň, bu ideal ýagdaý bolmasa-da, üpjün edijiniň ahyrynda tehniki hyzmat sebäpli käbir töleg ulgamlaryny öçürip bileris. Sebäbi ýüze çykan islendik oňaýsyzlyga gynanýarys we sizi goldamaga hemişe taýýar.

Näme üçin pulumy yzyna alanymda "ýeterlik däl" ýalňyşlyk alýaryn?

Söwda hasabynda yzyna almak haýyşyny doldurmak üçin ýeterlik serişdeler bolmazlygy mümkin.

Aşakdakylary tassyklamagyňyzy haýyş edýäris:
 • Söwda hasabynda açyk pozisiýa ýok.
 • Çekmek üçin saýlanan söwda hasaby dogry.
 • Saýlanan söwda hasabynda pul almak üçin ýeterlik serişdeler bar.
 • Saýlanan walýutanyň konwersiýa hümmeti, ýeterlik mukdarda pul talap edilmegine sebäp bolýar.

Goşmaça kömek üçin

Bulary tassyklasaňyz we henizem "ýeterlik däl" ýalňyşlyk alsaňyz, kömek etmek üçin şu jikme-jiklikler bilen Exness Goldaw toparymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:
 • Söwda hasaby belgisi.
 • Ulanylýan töleg ulgamynyň ady.
 • Alýan säwlik habaryňyzyň skrinshoty ýa-da suraty (bar bolsa).
Thank you for rating.